Ohjelmapalvelut-hanke 2019-2020-2021


KOTISEUTU- JA PERINNETYÖSTÄ ELINVOIMAA KYLILLE 
(1.6.2020 – 31.5.2021, 12 kk)


Taustaa

Rovaniemen kylien kehittämissäätiö myönsi 6.5.2019 Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry:lle avustuksen tapahtuma- ja ohjelmapalveluiden kehittämiseen yhteistyössä kyläyhdistysten ja maaseutualueilla toimivien yritysten kanssa. Kotiseutu- ja perinnetyön ohjelmapalvelujen liiketoiminnan kriteerit matkailuyrittäjyydessä ja niihin liittyvän yritysyhteistyön pilotointi -hanke 5.8.2019 – 31.5.2020, 10 kk, lyhyesti Ohjelmapalvelut –hanke, on päättynyt. Pilottiverkostoksi kiteytyi Sinetän kyläyhdistys ry, Rautiosaaren kyläyhdistys ry ja Narkaus-Kämän kylät ry. Uutta yritystoimintaa aloittelevia perinnekäsityön yrittäjiä tai toimintaansa vahvistavia pienyrittäjiä maaseudulta saatiin mukaan. Hankkeen vastuu- ja koordinoivana tahona toimi Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry. Maaseudulla toimivat matkailualan yritykset lupautuivat antamaan asiantuntemustaan ohjelmapalveluiden hinnoitteluun ja markkinointiin. Hankkeen aikana verkostoiduttiin korkeakouluihin, toisiin hankkeisiin ja kulttuuritoimijoihin.

Kotiseutu- ja perinnetyön ohjelma- ja tapahtumapalveluja kehitettiin palvelumuotoilun prosessin vaiheittain (määrittele, tutki ja kiteytä, ideoi, kuvaa ja kokeile sekä testaa ja toteuta). Ohjelmapalvelujen tuotteistamisen teoriapohjaisiksi työvälineiksi kehitettiin Identiteettiprisman ja Business Model Canvasin pohjalta oma tuotekorttimalli. Palvelumuotoilussa päästiin testivaiheeseen, joita olivat perinnekädentaitopajat eri vuodenaikoina, laskiaistapahtuma, esittävä taide, talvikalastustapahtuma sekä uudistunut Marjetanjuhla ja ensimmäisen kerran Rovaniemen kotiseutumuseolla järjestetyt Sadonkorjuumarkkinat. Koronaepidemian rajoitukset estivät osittain täysimittaista kehittämistä.


Jatkohankkeen ”Kotiseutu- ja perinnetyöstä elinvoimaa kylille” tarkoitus

Ohjelmapalvelut-pilottivaiheen yhtenä keskeisenä tuotoksena huomattiin, että kylille ja kylien välille sekä maaseudulla käynnistyvään yritystoimintaan tarvitaan pitkäkestoisempaa kehittämistyötä ja jatkossakin koordinointia sekä yhteistä palvelumuotoilua kylien elinvoimaisuuden turvaamiseksi. Voidaan puhua vastavuoroisesti hyödyttävästä pysyvästä verkostosta ja kestävästä toiminnasta. Monissa kylillä toteutetuissa hankkeissa on päästy alkuun, mutta hankkeiden päätyttyä toiminta on hiljalleen asiakkaiden ja toimijoiden vähäisyyden vuoksi hiipunut. Jos vetovastuista koordinaattoria ei ole olemassa, kylien omat voimavarat eivät riitä matkailijaryhmille ja paikallisille suunnattujen ympärivuotisten kotiseutu- ja perinnetyön ohjelmapalvelujen kehittämiseen ja markkinointikanavien määrittämiseen. Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry voisi säännöissä määritellyn tarkoituksensa mukaisesti ottaa vastaan kotiseutu- ja perinnetyötä harjoittavan kyläyhteistyöverkoston hoidon, mikäli pysyvä rahoitus saadaan turvatuksi.

Hyvin liikkeelle lähtenyttä kyläyhteistyötä jatketaan ja laajennetaan Rovaniemen kylien kehittämissäätiön tuella toukokuun 2021 loppuun saakka. Hankepäällikkönä jatkaa Kristiina Lehtonen.

Jatkohankkeen tavoitteita ovat seuraavat:

1)     vahvistaa kylä- ja maaseutuyritysyhteistyötä Ohjelmapalvelut –pilottihankkeessa tuotetun kestävän liiketoimintamallin (palvelumuotoilu, Identiteettiprisma ja Business Model Canvas, BMC) pohjalta

2)     luoda koordinoitu yhteistyöverkosto kotiseutu- ja perinnetyön jatkuvan kehittämisen ja kylien elinvoiman turvaamiseksi

3)     saada yhteistyöverkoston avulla aikaan tuottavaa liiketoimintaa niin, että kotiseutu- ja perinnetyön palvelut voidaan liittää osaksi matkailijoille ja paikallisille markkinoitavia muita palveluita

4)     kehittää markkinointiviestintää sosiaalisen median kanavissa yhteistyössä korkeakulujen kanssa

5)     saada tämän hankkeen yhteistyötahojen kanssa aikaan sopimusperusteinen yhteistyörakenne vahvistamaan pitkäjänteistä kotiseutu- ja perinnetyön palvelujen ja uuden maaseutuyrittäjyyden kehittämistyötä.


Kerttu Oikarinen, ohjausryhmän puheenjohtaja

Kristiina Lehtonen, hankepäällikkö

Yhteystiedot totto.rovaniemi@gmail.com, puh.050 325 2017


1.8.2019–31.5.2020
Hankkeessa  kehitetään ympärivuotisia kotiseutu- ja perinnetyön ohjelmapalveluita matkailijaryhmille ja paikallisille. Yhteistyötä tehdään Rovaniemen alueen kylien sekä maaseudulla toimivien matkailu- ja ohjelmapalveluyritysten kanssa.

Tässä pilottihankkeessa matkailuyrityksien käyttöön määritellään kotiseutu- ja perinnetyön ohjelmapalvelujen kriteereitä. Tavoitteena on pilotoida yhdessä kyläyhdistysten ja matkailuyritysten kanssa kotiseutuun (Rovaniemi) ja perinteisiin pohjautuvia ohjelmapalveluita (4 kpl) huomioiden eri vuodenajat. 

Ohjelmapalveluiden kehittämisessä pohja-asiakirjana toimii ”Rovaniemen kotiseutumuseon kahdeksan vuodenajan ohjelmapalvelut”,  jossa kuvataan perinnekulttuuriin ja perinteiseen elämäntapaan liittyviä sisältöjä. Ideoita ja ohjelmapalveluiden sisältöjä saadaan kyläyhdistyksiltä ja matkailualan yrityksistä. Mukana olevien yhdistysten ja yritysten ideoita kehitetään ja testataan yhteistyökumppaneiden osaamisen ja verkoston avulla.

Yhteistyökumppaneina ovat Sinetän kyläyhdistys ry, matkailun ohjelmapalveluyritys Happy Fox ja Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti MTI. Mukaan hankkeeseen etsitään lisää kyläyhdistyksiä ja maaseutuyrityksiä. Asiantuntemusta saadaan Rovaniemen kaupungin alueellisilta ja elinvoimapalveluilta/Rovaniemen Kehitys Oy:ltä, Visit Rovaniemeltä, Rovaniemen matkailuoppaat ry:ltä ja Lapin maakuntamuseolta. Hankkeessa voidaan tarvittaessa lähestyä muita asiantuntijatahoja kuten Pajakylän markkinointia ja Lapin yliopistoa.


Kristiina Lehtonen


Juotaksen kylän isänpäivätapahtuma 8.11.2020 klo 12-16

Katijuu ateljee-shop&Cafe Juotas


     Perinteinen isänpäivä kampsulounas klo 12-16
     Harmonikkataiteilija Tatu Kantomaa

     Vesa Puuronen: Yläkemijoki-kirja ja alueen historia 

     Juha Seppälä, raudantaonta

     Wanhat valokuvat -näyttely

    Totto ry:n Ohjelmapalvelut hanke mukana tapahtumassa