Sääntöjen mukaan

Kaikkien yhdistysten toimintaa ohjaavat niiden säännöt, joissa tavoitteet ja toimintaperiaatteet sekä käytännön toimet on määritelty. Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry:n sääntöjen eri vaiheet ovat tallennettuina yhdistysarkistoon.

Tällä sivulla esitellään Sopimuskirja sekä säännöt vuosilta 1951 ja 1985.

Säännöt⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠-sivu esittelee nykyiset säännöt sekä koosteen sääntöihin vuosien mittaan tehdyistä muutoksista.

Sopimuskirja

Me allekirjoittaneet perustamme täten ”Kotiseutuyhdistys Rovaniemen  Totto” -nimisen yhdistyksen ja hyväksymme sille alla olevat säännöt  säännöt.


                                    Rovaniemellä syyskuun 7 päivänä 1951.

Martti Autti
Talonomistaja

Viljami Kaltio
Rakennusmestari
Otto Korkalo
Maanviljelijä

Viola Kuoksa-Wave
Hammaslääkäri
Matti Perunka
Kirjastoinhoitaja

Vappu Itkonen
Kauppias
Olavi Pohjola
Asentaja

Elisabeth Rintamäki
Putkiasentajan vaimo
Mikko Ruokanen
Agronomi

Väinö Ylikunnari
Myymälätarkastaja

 


 1951

Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto säännöt 7.9.1951

      1§.

Yhdistyksen nimi on ”Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto” ja sen kotipaikka on Rovaniemen kauppala.

 2§.

Yhdistyksen toiminta-alue on Rovaniemen kauppala ja Rovaniemen maalaiskunta ja sen tarkoituksena on syventää rakkautta ja kiintymystä tähän kotiseutuun, edistää yhteyshenkeä sekä tallettaa näiden alueiden menneisyyttä ja se asukkaiden entistä elämä valaisevaa esineistöä, siihen liittyvää tieto- ja kuva-aineistoa ja kulttuurimuistoja sekä luontoa, herättää paikkakunnan väestössä harrastusta seudun entisyyttä ja erikoisluonnetta kohtaan sekä kehittää näiden alueiden henkistä ja taloudellista vaurastumista.

Yhdistys pyrkii toteuttamaan tarkoitustaan toimeenpanemalla näiden alueiden historiallisten ja kansatieteellisten ilmiöiden tutkimuksia, järjestämällä niitä koskevan aineiston seudun menneisyyttä kuvaavaksi museoksi, toimeenpanemalla asiaa koskevia esitelmätilaisuuksia, retkeilyjä, näyttelyitä ja kotiseutujuhlia sekä harjoittaa julkaisutoimintaa.                                     

Yhdistys pyrkii toteuttamaan tarkoitustaan toimeenpanemalla näiden alueiden historiallisten ja kansatieteellisten ilmiöiden tutkimuksia, järjestämällä niitä koskevan aineiston seudun menneisyyttä kuvaavaksi museoksi, toimeenpanemalla asiaa koskevia esitelmätilaisuuksia, retkeilyjä, näyttelyitä ja kotiseutujuhlia sekä harjoittaa julkaisutoimintaa.

 3§.

Yhdistyksellä on oikeus hankkia kiinteistöjä, ottaa vastaan lahjoituksia ja kerätä varoja järjestämällä asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja yleisiä varainkeräyksiä sekä juhlia.

4§.

Seuran jäseneksi voi liittyä jokainen syntyperäinen rovaniemeläinen ja henkilö, joka on vähintään 25 vuotta asunut Rovaniemellä sekä näiden puolisot ja oikeuskelpoinen yhteisö. Yhdistyksen jäsenen hyväksyy johtokunta.

Jäsenet ovat joko lahjoittaja-, vuosi- tai vakinaisia jäseniä. Lahjoittajajäsenet ovat vakinaisia. Jäsenmaksun suuruuden määrää yhdistyksen vuosikokous.

Jäsen, joka toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusperiä tai joka laiminlyö velvollisuutensa yhdistystä kohtaan, voi yhdistyksen vuosikokous  johtokunnan ehdotuksesta erottaa.

Yhdistyksen kunniajäseneksi yhdistyksen vuosikokous voi johtokunnan esityksestä kutsua yhdistyksen pyrinnöissä tai muuten toimialalla erikoisesti ansioituneita henkilöitä. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

Yhdistyksen jäsenet  eri kylissä voivat muodostaa erilaisia epäitsenäisiä kotiseutukerhoja.

5§.

Yhdistyksen  asioita hoitaa hallituksena johtokunta, johon kuuluu kahdeksan (8) vakinaista ja neljä (4) varajäsentä. Johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ja johtokunnan jäsenet valitaan vuosikokouksessa. Johtokunnan jäsenet valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan ja eroaa niistä puolet ensiksi arvan kautta, sitten vuoron mukaan.

Johtokunta valitsee sihteerin ja rahastonhoitajan.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan ja hänen estettynä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta niin usein kuin asiat vaativat, ainakin neljä (4) kertaa vuodessa, ja on päätösvaltainen kun vähintään kuusi (6) jäsentä, niiden joukossa puheenjohtaja tai estettynä ollessa varapuheenjohtaja on läsnä.

Kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, johon on merkittävä myös, ketkä johtokunnan jäsenet ja muut toimihenkilöt ovat saapuvilla.

Pöytäkirja on tarkastettava joko samassa tai seuraavassa kokouksessa.

Johtokunnan tehtävänä on:

1)    Valvoa sääntöjen noudattamista sekä vuosikokouksen päätösten mukaisesti hoitaa yhdistyksen asioita,

2)    Määrätä yhdistyksen kokousten aika ja paikka sekä valmistaa asiat kokouksiin ja kutsua koolle,

3)    Valvoa yhdistyksen varojen ja muun omaisuuden hoitoa sekä vastata niistä,

4)    Laatia yhdistyksen talousarvio,

5)    Laatia yhdistyksen vuosikertomus vuosikokoukselle esitettäväksi,

6)    Valita museonhoitaja sekä muut kysymykseen tulevat toimihenkilöt sekä määrätä heidän palkkansa,

7)    Ottaa jäsenet yhdistykseen sekä päättää heidän eroittamisestaan,

8)    Pitää jäsenluetteloa.

6§.

Tilivuosi on sama kuin kalenterivuosi. Tilit on johtokunnan jätettävä tilintarkastajille ennen tammikuun loppua. Tilintarkastajien tulee jättää lausuntonsa johtokunnalle kymmenen (10) päivää ennen ennen vuosikokousta.

7§.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri yhdessä tai varapuheenjohtaja ja sihteeri yhdessä.

8§.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmi-maaliskuulla. Ylimääräisiä kokouksia voidaan pitää, milloin johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään kymmenen (10) jäsentä saman asian käsittelyä varten sitä kirjallisesti pyytää. Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle joko ilmoituksella niissä  yhdistyksen alueella ilmestyvissä  sanomalehdissä, jotka johtokunta määrää tai kullekin jäsenelle lähetettävällä kirjeellä. Kokouskutsussa on otettava huomioon yhdistyslain määräykset.

Kutsun vuosi- ja ylimääräiseen kokoukseen sekä tiedot käsiteltävistä asioista toimittaa johtokunta jäsenille viimeistään seitsemää (7) vuorokautta  ennen sanomalehti- tai pylväsilmoituksella.

9§.

Yhdistyksen kokouksissa on kullakin jäsenellä yksi (1) ääni ja katsotaan kokous päätösvaltaiseksi jos kaksitoista (12)  jäsentä vähintään on saapuvilla, ja asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä paitsi 11 ja 12 §:ssä mainituissa tapauksissa. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa, joissa arpa ratkaisee. Vaalit toimitetaan suljetuin lipuin, jos kaksi (2) läsnäolijaa sitä vaatii.

10§.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1)    Todetaan kokous sääntöjen mukaisesti kokoonkutsutuksi,

2)    toimitetaan puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajain valinta,

3)    esitetään kertomus yhdistyksen toiminnasta edelliseltä kalenterivuotena,

4)    esitetään edellisen vuoden tilit ja tilintarkastajain niistä antama lausunto, vahvistetaan tilinpäätös sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle,

5)    vahvistetaan talousarvioehdotus,

6)    valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä johtokunnan muut jäsenet,

7)    valitaan kaksi (2) varsinaista ja kaksi (2) varatilintarkastajaa kuluvan vuoden tilejä tarkastamaan,

8)     keskustellaan ja päätetään asioista, joita johtokunta tai joku yhdistyksen jäsen johtokunnan välityksellä on kokoukselle esittänyt,

9)    määrätään ja jäsenmaksujen  suuruus.

 11§.

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa johtokunnan alustavasti käsiteltyä asiaa, jos vähintään kaksikolmasosaa (2/3) jäsenistä muutosehdotusta kannattaa.

12§.

Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa (2) perättäisessä yhdistyksen kokouksessa, ja tulee purkamisehdotusta kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) saapuvilla olevista jäsenistä.

Yhdistyksen tultua puretuksi luovutetaan sen omaisuus Rovaniemen kauppalalle ja Rovaniemen maalaiskunnalle käytettäväksi yhdistyksen tarkoitusperiä vastaavalla tavalla.

Museokokoelmien siirtyessä toiselle omistajalle on siirrosta ilmoitettava Muinaistieteelliselle toimikunnalle ja Lapin Maakuntaliitolle.

– – – 


Säännöt on hyväksytty yhdistyksen perustamiskokouksessa 7.9.1951. Ne on merkitty yhdistysrekisteriin 16.10.1951. Rekisterinumero on 59 126.

Näitä sääntöjä on muutettu kaksi kertaa: 22.4.1985 ja 11.3.2013.

1985

Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto säännöt, kirjattu  22.4.1985

1 §                              

Yhdistyksen nimi on Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto r.y. Sen kotipaikka on Rovaniemen kaupunki ja toimialueena Rovaniemen kaupunki ja maalaiskunta.

Tarkoitus ja toiminta

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena   on

– syventää rakkautta ja kiintymystä tähän kotiseutuun,
– edistää yhteishenkeä sekä tallettaa näiden alueiden menneisyyttä ja se asukkaiden entistä elämä valaisevaa esineistöä, siihen liittyvää tieto- ja kuva-aineistoa, 
– suojella toimialueensa historiallisia ja kulttuurimuistoja, 
– toimia ympäristönsuojelun ja maisemanhoidon hyväksi,
– herättää paikkakunnan väestössä harrastusta seudun entisyyttä ja erikoisluonnetta kohtaan sekä
– edistää kotiseudun henkistä ja taloudellista vaurastumista.

3 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
– osallistuu toimialueensa etujärjestönä aluetta koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon, 
– tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille
– on yhteistyössä kotiseututyön keskusjärjestöjen, kuntien sekä muiden samoja päämääriä toteuttavien yhteisöjen kanssa
– harjoittaa ja tukee kotiseutua koskevaa tallennus- ja julkaisutoimintaa,
– harjoittaa museotoimintaa, 
– järjestää kokouksia, luento- ja esitelmätilaisuuksia sekä muuta yhdistyksen sisäistä ja ulos päin suuntautuvaa koulutus- ja tiedotustoimintaa, 
– järjestää kotiseutupäiviä sekä muita juhla-, taide- ja viihdetilaisuuksia, 
– toimeenpanee näyttelyjä retkiä ja opintomatkoja, 
– edistää asukkaiden omatoimisuutta ja tukee paikallista harrastustoimintaa sekä 
– pyrkii muillakin samankaltaisilla tavoilla toteuttamaan yhdistyksen tarkoitusperiä ja tavoitteita.

4 §

Yhdistyksellä on oikeus hankkia kiinteistöjä, ottaa vastaan lahjoituksia ja kerätä varoja järjestämällä asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja yleisiä varainkeräyksiä sekä juhlia.

Jäsenistö

5 §

Yhdistyksen  varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoitusperät ja säännöt. Yhdistyksen kannattajajäseneksi  voi liittyä jokainen oikeuskelpoinen yhteisö. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy johtokunta. Sekä varsinaisten jäsenten että kannattajajäsen on suoritettava vuosikokouksen määräämä jäsenmaksu.

Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

 Jäsenen, joka toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusperiä tai laiminlyö velvollisuutensa yhdistystä kohtaan, voi johtokunta erottaa. Erotettu jäsen voi kolmenkymmenen  (30) päivän kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan kirjallisesti valittaa päätöksestä yhdistyksen kokoukselle jättämällä valituskirjeen johtokunnalle.

Yhdistyksen kunniajäseneksi yhdistyksen vuosikokous voi johtokunnan esityksestä kutsua yhdistyksen pyrinnöissä tai muuten toimialalla erikoisesti ansioituneita henkilöitä. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

Yhdistyksen jäsenet eri kylissä voivat muodostaa epäitsenäisiä kotiseutukerhoja.

Tällä sääntömuutoksella ei loukata saavutettuja jäsenoikeuksia.

Kokoukset

6 §

Yhdistyksen  vuosikokous pidetään viimeistään maaliskuun kuluessa. Ylimääräisiä kokouksia voidaan pitää, milloin johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään kymmenen (10) jäsentä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti sitä pyytää. Yhdistyksen kutsutaan koolle joko ilmoittamalle niistä yhdistyksen alueella ilmestyvässä sanomalehdessä, jonka johtokunta määrää tai kullekin jäsenelle lähetettävällä kirjeellä. Kokouskutsussa on otettava huomioon yhdistyslain määräykset.

Kutsun vuosi- ja ylimääräisiin kokouksiin sekä tiedot käsiteltävistä asioista toimittaa johtokunta yhdistyksen jäsenille viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokouspäivää edellisessä momentissa mainitulla tavalla.

7 §

Yhdistyksen  kokouksissa on kullakin  yhdistyksen jäsenellä yksi (1) ääni ja katsotaan kokous päätösvaltaiseksi, jos se on laillisesti kutsuttu koolle. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä paitsi 12 ja 13 §:ssä mainituissa tapauksissa. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa, joissa arpa ratkaisee. Vaalit toimitetaan suljetuin lipuin, jos kaksi (2) läsnäolijaa sitä vaatii.

8 §

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1)    Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkistajat. 
2)    Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
3)    Esitetään edellisen vuoden toimintakertomus ja päätetään hyväksymisestä. 
4)    Esitetään edellisen vuoden tilit ja tilintarkastajien niistä antama lausunto, vahvistetaan tilinpäätös sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. 
5)    Päätetään johtokunnan jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista. 
6)    Määrätään jäsenmaksun suuruus. 
7)    Hyväksytään kuluvan vuoden talousarvio. 
8)    Valitaan  johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle. 
9)    Valitaan kaksi (2) varsinaista ja kaksi (2) varatilintarkastajaa kuluvan vuoden tilejä tarkastamaan. 
10) Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista johtokunnalle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka johtokunta haluaa kokoukselle esittää.

9 §

Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kymmenen (10) jäsentä. Johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet valitaan vuosikokouksessa. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan vuodeksi ja johtokunnan jäsenet kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan. Johtokunnan jäsenistä on vuosittain puolet erovuorossa.

Johtokunta valitsee sihteerin ja rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat henkilöt.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan  varapuheenjohtajan kutsusta niin usein kuin asiat vaativat, ainakin neljä (4) kertaa vuodessa, ja on se päätösvaltainen, kun vähintään  kuusi (6)  jäsentä, heidän joukossaan puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ovat läsnä.

Kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, johon on merkittävä myös ketkä johtokunnan jäsenet ja muut toimihenkilöt ovat saapuvilla. Pöytäkirja on tarkistettava joko samassa tai seuraavassa kokouksessa.

Johtokunnan tehtävänä on    

1)    Valvoa sääntöjen noudattamista  sekä kokousten päätösten mukaisesti hoitaa yhdistyksen asioita, 
2)    Määrätä yhdistysten kokousten aika ja paikka sekä valmistaa asiat kokouksiin ja kutsua se koolle, 
3)    Valvoa yhdistyksen varojen ja muun omaisuuden hoitoa sekä vastata niiden hoidosta, 
4)    Laatia yhdistyksen talousarvio, 
5)    Laatia yhdistyksen vuosikertomus vuosikokoukselle esitettäväksi, 
6)    Valita museonhoitaja sekä muut kysymykseen tulevat toimihenkilöt sekä määrätä heidän palkkansa sekä 
7)    Asettaa keskuudessaan työvaliokunnan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta muita tarpeellisia pysyviä tai tilapäiviä toimikuntia määrättyjä asioita hoitamaan, 
8)    Pitää jäsenluetteloa.


Nimenkirjoittajat

10 §

Yhdistyksen nimen kirjottavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi yhdessä.

Talous

11 §

Tilivuosi on sama kuin kalenterivuosi. Tilit on johtokunnan jätettävä tilintarkastajille ennen helmikuun loppua. Tilintarkastajien   tulee jättää lausuntonsa johtokunnalle kymmenen (10) päivää ennen vuosikokousta.

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

12 §

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa johtokunnan alustavasti käsiteltyä asiaa, jos vähintään kolmeneljäsosaa (3/4) yhdistyksen kokouksessa saapuvilla olevista jäsenistä muutosehdotusta kannattaa.

13 §

Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa (2) peräkkäisessä  yhdistyksen kokouksessa, joiden väli tulee olla vähintään yksi kuukausi, ja tulee purkamisehdotusta kannattaa kummassakin kokouksessa vähintään kolmeneljäsosaa (3/4) saapuvilla olevista jäsenistä.

14 §

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat luovutetaan kotiseututyötä edistävään tarkoitukseen sekä huolehditaan museokiinteistön, -rakennusten ja -esineiden säilymisestä jokin muun oikeuskelpoisen yhteisön, kunnan tai kuntien hallinnassa sen mukaan kuin yhdistyksen viimeinen kokous päättää.